Суббота, 15 Май 2021
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

          Гузаштан ба усули садхолаи бањогузорї як дастоварди назаррас дар раванди кори «Литсейи Рањнамо» ва дар кулли кишвар мебошад. Амалї гардидани тарзи бањогузории садхола љањиши устуворе дар самти рушди маорифи кишвар аст.

Бартарињои низоми садхола:

-      фароњам омадани имконияти бањогузории даќиќ ва одилона ба фаъолияти хонандагон дар раванди тањсил.

-      ба миён омадани механизми водоркунандаи хонанда барои иштироки фаъол ба раванди дарс.

-      гирифтани мадраки (њуљљати) хатми мактаб бо чунин усули бањогузорї мушкили тањсил дар хориљаро осон менамояд

-      хонанда на танњо ба баланд бардоштани сатњи дониш, балки барои боло бурдани ќобилият, мањорат ва одоби худ кўшиш менамояд.

-      хонанда кўшиш мекунад, ки ба дарсњо њамарўза омода шавад, зеро супориши хонагї аз ў дар њар дарс пурсида мешавад.

-      дар баробари сатњи дониш ба рафтори хонанда низ бањои даќиќ гузошта мешавад, ки дар натиља тавозуни ахлоќ ва савод нигоњ дошта мешавад.

-      хонанда дар њар дарс холњои гирифтаашро бо холњои њамсинфонаш муќоиса менамояд ва аз бартариву камбудии худ огоњ мешавад.

-      дар баробари нутќи хаттї нутќи шифоњии хонанда низ инкишоф меёбад, зеро дар њар дарс кўшиш менамояд, ки хомўш набошад ва холашро аз даст надињад.

-      хонанда метавонад дарсњои иштирок накардаашро сабаќгардонї намуда, холњои аз дастрафтаашро барќарор намояд ва барномаи таълимиро азхуд намояд. Дар низоми панљхола имкони сабаќгардонї кардан набуд.

-        усули бањогузории садхола масъулияти муаллимонро низ зиёд мегардонад.